Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Rolniku! Chcesz otrzymać pomoc na założenie lub rozwinięcie własnej firmy? Przyjdź do nas. Unijne pieniądze czekają!

Jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Kwota przeznaczona na ten konkurs to ponad 400 tys. zł. Kto może ubiegać się o pomoc? Wniosek mogą złożyć mieszkańcy  gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka – Nowiny będący rolnikami, domownikami rolnika lub małżonkiem  rolnika w wieku od 18-stu do 60-ciu lat, ubezpieczeni w KRUS-sie przez okres co najmniej ostatnich 12 m-cy, którzy nie wystąpili o przyznanie lub nie przyznano im  renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 i którym w roku 2010 przyznano płatność do gruntów rolnych.

Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności  w zakresie usług;  sprzedaży; rzemiosła lub rękodzielnictwa; przetwórstwa produktów; magazynowania, wytwarzania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Zakres kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach tego działania obejmuje koszty  budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją  istniejącychbudynków mieszkalnych lub niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu; zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania; zakupu środków transportu; rat leasingowych,a także koszty ogólne m.in.  przygotowania dokumentacji technicznej czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Pomoc przyznawana jest  w formie refundacji do 50% lub w przypadku wystąpienia  w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r., szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia  strony internetowej www.perlycn.pl na której zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące działalności LGD, a także ogłaszanych konkursów, terminów spotkań z beneficjentami oraz konsultacji. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w biurze LGD, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Morawicy, ul. Kielecka 38, pokój nr 9, tel. 41 3114691 wew. 239. Pracownicy biura pomogą bezpłatnie wypełnić wniosek i udzielą wszelkich niezbędnych wskazówek.  

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy