Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Dokumentacja do konkursu 413/10/2013

Protokół z zebrania Rady w dniu 07.05.2013 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 13.05.2013 r. - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacj niewybranych - pobierz

Poprawiono: środa, 05, czerwiec 2013 09:44

Odsłony: 2744

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 08 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2013 roku wynosi 100 000,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 roku wynosi 250 000,00 zł.

„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku wynosi 1 500 000,00 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 239.

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

 

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

 

 

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 

 

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

 

 

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

 

 

5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

 

 

6) Wzór gwarancji

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

 

 

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

 

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

 

 

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 

 

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

 

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) 

Dokumenty na podstawie których Rada Lokalnej Grupy Działania oceniać będzie wnioski o przyznanie pomocy:

Lokalne kryteria wyboru - pobierz

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - pobierz

Kryteria oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju - pobierz

Kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania - pobierz

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

 

 

 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 11:25

Odsłony: 3223

Ogłoszenie o naborze na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 28 maja 2012 roku  do  11 czerwca 2012 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2012 roku wynosi 271 476,90 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja Excel do edycji)  - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 
Instrukcja wypełniania wniosku (pdf) - pobierz
 
Lokalne kryteria wyboru - pobierz
 
Kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR - pobierz
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - pobierz
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: - pobierz

Załączniki do wniosku:

1. Ekonomiczny Plan Operacji:
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz
 
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
3. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
5. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej - pobierz
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
6. Wzór gwarancji
(wersja Excel do edycji) - pobierz
(wersja pdf) - pobierz
 
Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - pobierz
 
Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - pobierz

 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2586

Dokumentacja konkursu

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2971

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 03.01.2011 r. do 18.01.2011 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2010 roku wynosi 408 250,40 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (41) 311 46 91 wew. 239

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 6340

Więcej artykułów…

  1. Informacje ogólne

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy