Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dokumentacja do konkursu nr 413/9/2013

Protokół z zebrania Rady w dniu 07.05.2013 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady w dniu 13.05.2013 r. - pobierz

Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania - pobierz

Poprawiono: środa, 05, czerwiec 2013 09:29

Odsłony: 2743

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 08 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2013 roku wynosi 100 000,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 roku wynosi 250 000,00 zł.

„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku wynosi 1 500 000,00 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 41 311 46 91 wew. 239.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do Wniosku

1) Ekonomiczny Plan Operacji

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis


3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

4) Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

wersja Adobe Reader (.pdf)  

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz


3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy:


2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 4. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

5. Narzędzia pomocnicze:

Wzór zapytania ofertowego:

 

Dokumenty na podstawie których Rada Lokalnej Grupy Działania dokonywać będzie oceny wniosków:

Lokalne kryteria wyboru - pobierz

Kryteria oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju - pobierz

Kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR - pobierz

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania - pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

 

Poprawiono: środa, 15, maj 2013 11:30

Odsłony: 2994

Dokumentacja konkursu

 
Protokół z posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania (pdf) - pobierz
 
Lista operacji ocenionych - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2862

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”
działającej na terenie gmin:
CHĘCINY, MORAWICA, SITKÓWKA - NOWINY

wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13 stycznia 2012 roku  do  27 stycznia 2012 roku


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku wynosi 408 250,40 zł.

W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz
 
Ekonomiczny Plan Operacji wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz
Ekonomiczny Plan Operacji wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji (pdf) - pobierz
 
Lokalne kryteria wyboru z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (pdf) - pobierz
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
 
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości wersja Microsoft Excel (xls) - pobierz
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
 
Wzór formularza przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 6195

Ogłoszenie o naborze wniosków

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 10 maja 2011 roku  do  23 maja 2011 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku wynosi 408 250,40 zł.

            W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 6980

Więcej artykułów…

  1. Informacje ogólne

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy