Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Nabór na pracownika biura LGD

Zarząd STOWARZYSZENIA LGD „Perły Czarnej Nidy” ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Biura LGD – Koordynator projektów

Wymagania niezbędne wobec kandydata

 • wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie i marketing, samorząd i administracja;
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej (w szczególności Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013)
 • znajomość metod i technik zarządzania projektami;
 • staż pracy min. rok na podobnym stanowisku lub dwa lata pracy na stanowisku asystenta koordynatora projektów albo równorzędnym,
 • gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za powierzone projekty i zadania,
 • nastawienie prospołeczne,
 • rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 • odporność na stres,
 • asertywność,
 • kreatywność,
 • otwartość na zmiany,
 • wytrwałość i odpowiedzialność, inteligencja emocjonalna,
 • umiejętność podejmowania kluczowych decyzji dla projektu i rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, zarządzania w sytuacji zmian i kryzysów, działania pod wpływem stresu i pod presją czasu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • biegła obsługa Internetu;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 Wymagania pożądane wobec kandydata
 • możliwość wykazania się pozyskanymi środkami finansowymi na realizowane projekty, inwestycje,
 • co najmniej rok doświadczenia w działalności społecznej, wolontarystycznej,
 • ukierunkowanie na sukces oraz realizację powierzonych zadań,
 • sumienność – terminowość,
 • umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole, negocjacyjne, wpływania na innych, efektywnego organizowania pracy własnej, dobra znajomość języka jednego z krajów UE, bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • mile widziana znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

  Zadania:

Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd, a w szczególności:

1.      Opracowywanie wniosków grantowych;

2.      Zarządzanie powierzonymi projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie;

3.      Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z powierzonych projektów;

4.      Sprawną realizację powierzonych projektów;

5.      Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przygotowywanych projektów;

6.      Prawidłowe rozliczenie powierzonych projektów;

7.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia;

8.      Realizacja zadań określonych przez Zarząd;

9.      Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;

10.  Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;

11.  Wydawanie  wewnętrznych  materiałów  informacyjnych i problemowych;

12.  opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;

13.  Obsługa Zarządu;

14.  Sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu;

15.  Opracowywanie planów pracy;

16.  Prowadzenie korespondencji;

17.  Udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

18.  Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia;

19.  Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;

20.  Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER;

21.  weryfikacja wniosków w ramach programu LEADER;

22.  Obsługa Zarządu i Rady, prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu i Rady, zbieranie informacji o dostępnych środkach pomocowych, przygotowanie dokumentacji członkom Rady.

   Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

   Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 • Selekcja złożonych ofert pod względem spełniania wymagań niezbędnych dla kandydata;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników;

Miejsce Pracy

Gmina Morawica

Biuro Lokalnej Grupy Działania

„Perły Czarnej Nidy”

ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

(w budynku Urzędu Gminy w Morawicy)

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie LGD,
w godzinach 8.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

w terminie do dnia 26 października 2009r. 

Informacja pod numerem tel. 041 311 46 92 w. 238 – Marcin Dziewięcki – prezes LGD.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy