Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Walne zebranie Lokalnej Grupy Działania

10 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Morawica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”. Wzięło w nim udział 27 spośród 43 członków Stowarzyszenia, którzy udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzili plan działania na 2010 rok.


Zebranych przywitał prezes LGD Pan Marcin Dziewięcki, który po wyborze przewodniczącego i zatwierdzeniu planu zebrania przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2009. Najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej działalności  LGD było podpisanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, na podstawie której LGD ma do rozdysponowania kwotę ponad 5,2 mln zł pomiędzy rolników, przedsiębiorców, stowarzyszenia i inne podmioty z terenu naszego LGD lub prowadzących działalność na naszym terenie. W kwietniu ubiegłego roku nasza LGD wzięła udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL promując walory turystyczne naszego regionu, a także swoją działalność. Ponieważ niezwykle istotne jest, by informacja o działalności LGD docierała do jak największej liczby mieszkańców powstała strona internetowa, na której pod adresem www.perlyczarnejnidy.pl oraz www.perlycn.pl stowarzyszenie na bieżąco informuje o swojej działalności, ogłaszanych konkursach itp. Jednym z ważniejszych wydarzeń w działalności LGD w 2009 roku było ogłoszenie konkursu na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „Małych projektów”. Na 39 złożonych wniosków o przyznanie pomocy do dofinansowania wybrane zostały 23 projekty na łączną kwotę ponad 440 tys. zł.

Pan Rafał Wilk wiceprezes LGD przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia. Działalność LGD w 2009 roku opierała się na składkach członkowskich i kredycie zaciągniętym w Banku Spółdzielczym. Na konto LGD wpłynęło też 20 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące wyprzedzające finansowanie do działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Nasza LGD złożyła wniosek na to działanie za 2009 rok opiewający na kwotę ponad 125 tys. zł.

Walne zebranie na  wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za dotychczasową działalność, a następnie Prezes LGD Pan Marcin Dziewięcki przedstawił plan działania Stowarzyszenia na rok 2010. Główne zadania na ten rok to dwa konkursy na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Pierwszy dotyczący „Odnowy wsi” - na który kwota pomocy wynosi 1,5 mln zł - planowany był na pierwszy kwartał bieżącego roku, jednak w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego „odnowy”, do odwołania wstrzymane zostało ogłaszanie konkursów na to działanie. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w trzecim kwartale bieżącego roku i dotyczył będzie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Kwota pomocy wyniesie tutaj 408250,40 zł.

W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Robert Jaworski, który ze względu na nadmiar obowiązków złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji. Jako swojego swego następcę zarekomendował jednocześnie dotychczasowego zastępcę przewodniczącego Pana Stanisława Baryckiego, a na zastępcę przewodniczącego Panią Izabelę Buda. Walne zebranie przychyliło się do przedstawionych propozycji dotychczasowego przewodniczącego i jednogłośnie uchwaliło proponowane zmiany.  

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy