Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania

24 stycznia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Morawica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy”. Wzięło w nim udział 28 spośród 43 członków Stowarzyszenia, którzy udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzili plan działania na 2011 rok.

Zebranych przywitał Prezes LGD Pan Marcin Dziewięcki, który po wyborze przewodniczącego zebrania i zatwierdzeniu planu spotkania przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2010. Jednym z ważniejszych wydarzeń było podpisanie umowy przyznania pomocy na rok 2010 na działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwota pomocy to 145 638,00. LGD „Perły Czarnej Nidy” brała udział, a także była współorganizatorem imprez kulturalnych, podczas których miała możliwość propagowania działań na rzecz realizacji LSR, informowania o własnej działalności jak również promowania  obszarów wiejskich  gmin wchodzących w jej skład. W 2010 roku LGD ogłosiła dwa konkursy na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - pierwszy z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, drugi „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na pierwsze działanie przeznaczono kwotę 1,5 mln zł i do biura LGD złożone zostały trzy wnioski, które wyczerpały całą dostępną pulę środków. W ramach drugiego działania do biura LGD wpłynęło 5 wniosków, które nie wyczerpały wszystkich dostępnych środków, a wynosiły one  408 250,40 zł.

W następnej kolejności Prezes przedstawił plan działania Stowarzyszenia na rok 2011. Główne zadania to zakończenie konkursu „Tworzenie   i  Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz ogłoszenie dwóch konkursów na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Pierwszy dotyczy „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” - na który kwota pomocy wynosi 408 250,40, drugi „Małych projektów” z kwotą 441 500,80 zł.

W kolejnym punkcie zebrania Pan Rafał Wilk wiceprezes LGD przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia. Działalność LGD w 2010 roku opierała się na składkach członkowskich i wpływach z tytułu refundacji z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Nie było konieczności posiłkowania się kredytami, a sytuacja finansowa LGD jest stabilna.

Po wystąpieniu Pana Wilka Walne Zebranie na  wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za dotychczasową działalność.  

Inne działania LGD związane są z projektami współpracy. Do pierwszego z nich LGD przystąpiła we wrześniu ubiegłego roku. Liderem projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o. o., a partnerami oprócz naszej LGD: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. Projekt dotyczy utworzenia w pięciu gimnazjach na terenie LGD innowacyjnych klubów przedsiębiorczości, w ramach, których młodzież poznawać będzie tajniki prowadzenia nowoczesnych przedsiębiorstw – wyjaśnił kierownik tego projektu, wiceprezes LGD Pan Arkadiusz Jędras. Projekt realizowany jest w ramach działania POKL 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Środki, którymi dysponuje LGD na jego realizację wynoszą 211 280,00 zł. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Drugi z projektów współpracy dotyczy utworzenia szlaku kajakowego na rzekach Czarnej Nidzie i Bobrzy. W pierwszym etapie opracowane zostanie  stadium zagospodarowania turystycznego rzek, w drugim opracowany zostanie projekt i oznaczony będzie szlak kajakowy.  Obecnie wniosek na jego realizację znajduje się na etapie weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu  są: LGD „Dorzecze Wisły”,  LGD „Pondzie” a także LGD „Ziemia Jędrzejowska  GRYF”.

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy