Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Nabór wniosków nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 28 czerwca do 12 lipca 2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 lipca 2021 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru nr 1/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru operacji - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz 

Załacznik nr 5 - Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz

Załącznik nr 6 - Wniosek o płatność - pobierz

Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru - pobierz
Załącznik nr 8 - Planowane do osiągniecia cele i wskaźniki - pobierz
Załącznik nr 9 - Wniosek Beneficjenta o zaliczkę składany w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Załącznik nr 10 - Instrukcja wypełnienia wniosku o zaliczkę - pobierz

Załącznik nr 11 - Wzór gwarancji zaliczkowej - pobierz

Załącznik nr 12 - Karta weryfikacji formalnej wniosku - pobierz

Załacznik nr 13 - Karta weryfikacji zgodności z PROW - pobierz

Załacznik nr 14 - Załącznik nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy - zestawienie rzeczowo-finansowe - pobierz

Załącznik nr 15 - Ząłacznik nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy - wykaz działek - pobierz

Załacznik nr 16 - Załącznik nr 3 do Umowy o przyznaniu pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - pobierz

Załacznik nr 17 - Załącznik nr 3a do Umowy o przyznaiu pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

Załacznik nr 18 - Załacznik nr 10 do Umowy o przyznaiu pomocy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

.

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy